暗 ám (13n)

1 : Tối, trí thức kém cỏi cũng gọi là ám.
2 : Ngầm. Như ám sát 暗殺 giết ngầm.