暍 yết, hát (13n)

1 : Cảm nắng, trúng nắng.
2 : Một âm là hát. Nóng.