晴 tình (12n)

1 : Tạnh, lúc không mưa gọi là tình.