晦 hối (11n)

1 : Ngày cuối tháng ta gọi là ngày hối (ngày 30).
2 : Tối tăm mù mịt, nghĩa văn không được rõ ràng cũng gọi là hối. Ở ẩn một nơi không cầu cho người biết mình gọi là dưỡng hối 養晦 hay thao hối 韜晦.