晞 hi (11n)

1 : Khô ráo.
2 : Mờ mờ sáng, rạng đông.