昫 hu, hú (9n)

1 : Mặt trời mọc ra ấm áp.
2 : Một âm là hú, cùng nghĩa với chữ hú 煦.