映 ánh (9n)

1 : Ánh sáng giọi lại.
2 : Bóng rợp.
3 : Ánh sáng mặt trời xế.