昔 tích (8n)

1 : Xưa, trước. Như tích nhật 昔日 ngày xưa.
2 : Ðêm. Như nhất tích 一昔 một đêm.
3 : Lâu ngày.
4 : Thịt khô.