旻 mân (8n)

1 : Mùa thu.
2 : Chỗ trời không. Như thương mân 倉旻 trời xanh.