旱 hạn (7n)

1 : Ðại hạn, nắng mãi không mưa gọi là hạn.
2 : Cạn. Như hạn lộ 旱路 đường cạn, đường bộ.