旣 ký (12n)

1 : Ðã. Như ký vãng bất gián 旣往不諫 sự đã qua không can nữa.
2 : Ðã xong. Như ẩm thực ký tất 飲食旣必 ăn uống đã xong. Mặt trời bị ăn hết cũng gọi là ký.