无 vô (4n)

1 : Tức là chữ vô 無 ngày xưa, nghĩa là không. Như vô cữu 无咎 không có lỗi gì.