旟 dư (19n)

1 : Một thứ cờ để chỉ huy cho quân đi, thứ cờ có vẽ hình con diều hâu.
2 : Giơ lên, cong lên.