旝 quái (19n)

1 : Cái cờ cán cong.
2 : Cái xe bắn đá. Cái xe trên cắm một cột gỗ lớn, xếp đá lên trên rồi giật máy cho đá tung ra để đánh giặc.