旗 kỳ (14n)

1 : Cờ, dùng vải hay lụa buộc lên cái cán để làm dấu hiệu gọi là kỳ.
2 : Người Mãn Thanh gọi là kỳ nhân 旗人.
3 : Ngày xưa cho vẽ hình gấu hổ lên lụa gọi là kỳ.