斫 chước (8n)

1 : Phạt, đẵn, lấy dao đẵn cây gọi là chước.