斠 dác, các (14n)

1 : Ao (lường) cái đấu, cái hộc cho bằng cho đúng. Cũng đọc là chữ các.