斐 phỉ (12n)

1 : Văn vẻ. Như phỉ nhiên thành chương 斐然成章 văn vẻ rõ rệt.