斌 bân (12n)

1 : Lịch thiệp, không văn hoa quá không mộc mạc quá gọi là bân.