斁 dịch, đố (17n)

1 : Chán.
2 : Một âm là đố. Bại hoại.