敻 quýnh, huyến (15n)

1 : Xa.
2 : Một âm là huyến. Kinh doanh, cầu cạnh.