整 chỉnh (16n)

1 : Ðều, ngay ngắn. Như đoan chỉnh 端整, nghiêm chỉnh 嚴整, v.v.
2 : Sửa sang. Như chỉnh đốn 整頓 sửa sang lại cho chỉnh tề.
3 : Nguyên, vật gì còn hoàn toàn chưa phân giải gọi là chỉnh.