敬 kính (13n)

1 : Cung kính ngoài dáng mặt không có vẻ cợt nhợt trễ nải gọi là cung 恭, trong lòng không một chút láo lếu gọi là kính 敬.
2 : Kính biếu, mượn một vật gì đưa cho người để tỏ lòng kính của mình gọi là kính.
3 : Thận trọng.