敞 sưởng (12n)

1 : Mở, tỏ rõ. Như khoan sưởng 寬敞 rộng rãi.
2 : Sàn cao mà bằng.