敖 ngao, ngạo (11n)

1 : Chơi, ngao du.
2 : Một âm là ngạo. Ngạo mạn (láo).