敕 sắc (11n)

1 : Sắc lệnh, tờ chiếu mệnh của vua ban cho quan dân gọi là sắc.
2 : Cảnh tỉnh cho biết đạo mà chấn chỉnh cho nên công bình trị (sửa trị).