敉 mị (10n)

1 : Yên, cuộc thế đã yên ổn cả gọi là mị bình 敉平.