擺 bãi (18n)

1 : Mở ra.
2 : Bày. Như bãi bố 擺布 bày đặt.
3 : Ðánh đồng đưa (buộc một quả cân nặng vào cái dây treo lên rồi đánh cho đi đi lại lại).