擭 hoạch, oách, hộ (17n)

1 : Cái cạm, để bắt các giống muông.
2 : Một âm là oách. bắt lấy, nắm lấy.
3 : Lại một âm là hộ. Gỡ ra.