擬 nghĩ (17n)

1 : Nghĩ định. Như nghĩ án 擬案 nghĩ định án như thế.
2 : Làm phỏng theo, giống như. Như nghĩ cổ 擬古 làm phỏng theo lối cổ.