擡 đài (17n)

1 : Nâng cao, khiêng, hai người cùng nâng đồ gì lên cũng gọi là đài.
2 : Ðài giá 擡價 giá cao, lên giá.