擔 đam, đảm (16n)

1 : Vác, tự gánh lấy trách nhiệm gọi là đam nhậm 擔任.
2 : Một âm là đảm. Cái đồ vác, một trăm cân tục gọi là nhất đảm 一擔.