撼 hám (16n)

1 : Lay. Như nói những người không biết tư lường sức mình gọi là thanh đình hám thạch trụ 蜻蜓撼石柱 chuồn chuồn lay cột đá.