撻 thát (16n)

1 : Ðánh, đánh bằng roi gọi là thát.
2 : Nhanh chóng, mau mắn.