撰 soạn, tuyển, chuyển (15n)

1 : Ðặt bày, sự.
2 : Soạn, làm văn làm sách ghi chép các việc gọi là soạn. Như soạn thuật 撰述 thuật việc theo trước làm thành bài thành sách, soạn trước 撰著 tự lấy ý mình làm thành văn, thành sách, v.v.
3 : Một âm là tuyển. Kén chọn.
4 : Lại một âm là chuyển. Cầm.