撮 toát (15n)

1 : Dúm. Phép đong ngày xưa cứ đếm 256 hạt thóc gọi là một toát.
2 : Dúm lấy, rút lại. Như toát yếu 撮要 rút lấy các cái cốt yếu.
3 : Tụ họp.