撩 liêu, liệu (15n)

1 : Vơ lấy.
2 : Khêu chọc. Như liêu chiến 撩戰 khêu chiến, cũng đọc là chữ liệu.