撞 chàng (15n)

1 : Khua, đánh. Như chàng chung 撞鐘 đánh chuông.
2 : Xung đột.