撚 niên, niễn, nhiên (15n)

1 : Cầm, xoe, gảy, xéo, dẫm, cũng đọc là chữ niễn, ta quen đọc chữ nhiên.