撕 tê, ty (15n)

1 : Nhắc nhỏm, tỉnh thức, nghĩa là nhắc cho biết mà tỉnh lại.
2 : Một âm là ty. Xé, gỡ.
2 : Xát. Như ty ma 撕摩 xoa xát.