撅 quyệt, quệ, quyết (15n)

1 : Ðào.
2 : Một âm là quệ. Ôm áo, vạch áo.
3 : Lại một âm là quyết. Ðánh.