摑 quặc, quách (14n)

1 : Ðánh, tát tai, cũng đọc là chữ quách.