搿 cách (13n)

1 : Vùng, lấy hai tay vùng lại với nhau gọi là cách.