搪 đường (13n)

1 : Ðường đột (xông xáo).
2 : Chống chồi. Làm cẩu thả cho tắc trách gọi là đường tắc 搪塞.