搥 trùy, đôi (13n)

1 : Ðánh. Như trùy cổ 搥鼓 đánh trống.
2 : Một âm là đôi. Ném, vất bỏ.