搤 ách (13n)

1 : Nắm chặt, bóp chặt, chẹn, cũng như chữ ách 扼.