搒 bãng, bang (13n)

1 : Ðẩy thuyền lên. 2 Một âm là bang. Ðánh đòn.