搆 cấu, câu (13n)

1 : Cấu nhũ 搆擩 lờ mờ không hiểu việc.
2 : Một âm là câu. dắt (khiên liên). Tục hay dùng như chữ cấu 構.