揉 nhu, nhụ (12n)

1 : Thuận.
2 : Uốn nắn, gỗ mềm có thể uốn thẳng uốn cong được gọi là nhu mộc 揉木, có khi đọc là chữ nhụ.
3 : Lẫn lộn.