掮 kiên (11n)

1 : Gánh vác, kẻ đi mua bán hộ người gọi là kiên khách 掮客.